Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zarządzenie w sprawie zdalnego nauczania

Utworzono dnia 27.03.2020
Czcionka:

Zarządzenie nr 12/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka

w Murzynowie Kościelnym

z dnia 25.03.2020r.

 

„w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Murzynowie Kościelnym w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania”

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. nr z dnia 20 marca 2020 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie uczniów poprzez kanały komunikacji elektronicznej:

  1. e-dziennik,
  2. poczta elektroniczna,
  3. portale społecznościowe,
  4. platformy e-learningowe,
  5. i inne.

§ 2

Nauczyciele modyfikują swoje zestawy programów nauczania, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

§ 3

Nauczyciele opracowują tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
  2. zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
  3. możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia
  4. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia
  5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

§ 4

Nauczyciel modyfikuje Przedmiotowy System Oceniania i monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również sposoby informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

§ 5

Nauczyciel dokumentuje realizację swoich zadań poprzez wpisy tematów do e-dziennika oraz pisemnej informacji dla dyrektora. Oprócz powyższych dozwolone jest prowadzenie przedmiotowej dokumentacji działań nauczyciela.

§ 6

Dyrektor na bieżąco informuje nauczycieli, uczniów i rodziców o źródłach i materiałach niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałach w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

§ 7

W odrębnym komunikacie będą podane godziny możliwość konsultacji rodziców z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny